Ostrów Wlkp 01-01-2011

 

 

 

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ

"Świat Dziecka KUBUŚ"

 

 

 

 

1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.

Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ "Świat Dziecka KUBUŚ" jest firma „Artigo” Przemysław Wróbel z siedzibą ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wlkp,

 

 

2. PODMIOTY UDZIELAJĄCE RABATU NA PODSTAWIE KARTY RABATOWEJ.

Pełna lista punktów udzielających rabatów na podstawie KARTY RABATOWEJ na wybrane towary znajdujące się w ofercie sklepów sieci „Świat Dziecka Kubuś” znajduje się na stronie www.sklepkubus.pl w zakładce KONTAKT

 

 

3. NABYCIE KARTY RABATOWEJ "Świat Dziecka KUBUŚ"

Nabycie KARTY RABATOWEJ następuję w sklepie Świat Dziecka „KUBUŚ” ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wlkp . Warunkiem otrzymania karty jest zakupów artykułów dziecięcych na kwotę nie niższą niż 100,00 zł oraz złożenie pisemnej zgody na uczestnictwo w programie karty rabatowej (wiąże się to nierozerwalnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę ARTIGO).

Klient spełniający warunki otrzymuje KARTĘ RABATOWĄ nieodpłatnie.

 

 

4. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ

 1. Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie towary oferowane przez „Świat Dziecka Kubuś” z wyjątkiem:

- produktów oferowanych w czasowych promocjach, przecenach i wyprzedażach;

- produktów z działu kosmetyki dziecięce (mleka, herbatki, oliwki, szampony, mydła, pieluch, proszki do prania, chusteczki i inne);

- sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta (nie będących w aktualnej ofercie lecz możliwych do zapewnienia klientowi w odpowiednim terminie)

 1. Wysokość rabatu jest ustalona na 9% wartości zakupów dla każdego uczestnika programu rabatowego.

 2. Rabat przysługujący na podstawie okazania w/w karty jest stały do końca pierwszego roku kalendarzowego posługiwania się daną kartą i nie ulega zmianie w ciągu następnych lat użytkowania o ile firma ARTIGO nie postanowi inaczej.

 3. Zakupy objęte rabatem mogą być dokonywane jedynie w placówkach Świat Dziecka Kubuś po okazaniu karty przez jej właściciela;

 4. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej;

 5. Karta rabatowa nie może być używana przy zakupie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży;

 6. Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu;

 7. Karta rabatowa Świat Dziecka „KUBUŚ” nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową;

 8. Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej „Świat Dziecka KUBUŚ” nie może być wymieniana na gotówkę;

 9. Rabaty i zniżki oferowane przez PARTNERÓW programu zostaną szczegółowo określone na stronie www.sklepkubus.pl w zakładce KARTA RABATOWA / PARTNERZY oraz na tablicy ogłoszeń w sklepie ul. Krotoszyńska 133.

 

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze firmę ARTIGO w celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997roku „o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

6. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ

 1. Karta rabatowa jest ważna bezterminowo

 2. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu;

 3. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty rabatowej lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę rabatową do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów karta zostanie unieważniona i zniszczona;

 4. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty rabatowej jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej karty rabatowej;

 5. Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w każdej placówce „Świat Dziecka KUBUŚ” oraz na stronie internetowej www.sklepkubus.pl .

 2. Firma ARTIGO zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.sklepkubus.pl lub w punktach sprzedaży. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać po 14 dnia od wprowadzenia nowego regulaminu.

 3. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty rabatowej.

 

Dzieciochatki.pl